Pravidlá fungovania školského mliečneho programu

 

Uchádzačom o zabezpečovanie mliečnych výrobkov môže byť:

 • predškolské zariadenie alebo škola s právnou subjektivitou, /ďalej škola/
 • zriaďovateľ predškolského zariadenia alebo školy,
 • fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jedného alebo viacerých predškolských zariadení alebo škôl alebo príslušného zriaďovateľa predškolského zariadenia alebo školy zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky

Pomoc možno poskytnúť najviac v množstve 0,25 litra mlieka na žiaka/deň; 1 ks mliečneho výrobku na žiaka/deň; 30g syra na žiaka/deň; alebo 85 g tvarohu na žiaka/deň. V jeden deň može žiak dostať len jednu dávku z predošle spomínaných produktov.

Každý subjekt zapojený do školského mliečneho programu, je povinný umiestniť pri vstupe do budovy školy, plagát informujúci o zapojení školy do programu. Pokiaľ takýto plagát nemáte, prosím napíšte nám. 

Ako sa prihlásiť?
1. Prvým krokom školy/predškolského zariadenia je okrem iného aj vyplnenie hlavičky „Kupujúceho“, plus „V zastúpení“, podpísanie Kúpnej zmluvy v troch vyhotoveniach a priložiť aj kópiu Zriaďovacej listiny. Ak všetky náležitosti zmluvy súhlasia a sú správne vyplnené, jeden originál Kúpnej zmluvy bude škole vrátený za účelom archivácie.
Zmluva sa znovu uzatvára, prípadne mení, ak sa menia podstatné skutočnosti, napr. IČO či názov subjektu.


2. Každá škola/predškolské zariadenie sa na tlačive Hlásenie o školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka mliečnych výrobkov (HS) písomne zaviaže, že:

 • mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc, nebude používať pri príprave jedál v škole/predškolskom zariadení a nebudú dochucované
 • výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu žiakov v ich škole/predškolskom zariadení a to len v dňoch šk. vyučovania,
 • u mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov
 • neprekročí maximálnu dennú dávku 
 • pri predaji výrobkov žiakom/deťom v predškolských zariadeniach neprekročí maximálne úhrady v predškolských zariadeniach, stanovené Výnosom MP SR č. 2108/2004-100 v znení neskorších predpisov
 • pokiaľ nie je sám príjemcom pomoci, nebude súbežne odoberať výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, od viacerých dodávateľov


3. Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sa posiela na adresu TAMI a.s., a  podáva sa najneskôr do 14 dní nasledujúceho mesiaca po ukončení každého obdobia:

a)   od 1. septembra do 31. decembra
b)   od 1. januára do 31. marca
c)   od 1. apríla do 30. júna

 • posiela sa v dvoch vyhotoveniach (originály), jednu kópiu si škola uschová,
 • Hlásenie o spotrebe školského mlieka zasiela poverená osoba čo najskôr po ukončení kvartálneho obdobia (obdobím sa myslia 3, resp. 4 mesiace idúce za sebou, a nie mesiac), uvádza sa v ňom počet stravníkov a prípadne celkový počet detí v školskom zariadení.
 • spolu s Hlásením o spotrebe posiela každý zapojený subjekt /1x ročne v 2 origináloch v mesiaci september/ aj tlačivo – Čestné prehlásenie školy/predšk. zariadenia, kde sa uvádza celkový počet všetkých detí a taktiež počet stravníkov.

V prípade, ak subjekt zapojený do ŠMP zabezpečuje stravu aj pre deti iných šk. zariadení je potrebné zabezpečiť si Zmluvu o zabezpečovaní stravovania medzi oboma stranamy. Zároveň viesť osobitnú evidenciu o príjme/výdaji tovaru, osobitné objednávky, zvlášť Hlásenie o spotrebe/Záv. vyhlásenie. 


Mlieko a mliečne výrobky sa nemôžu prenášať v rámci jednotlivých období, je potrebné po každom zúčtovacom období byť so spotrebou na nule! 

Doprava:

 • vlastné vozidlá TAMI, a.s.
 • distribučná spoločnosť
 • 1 * týždenne  (podľa požiadaviek)
 • nie je stanovený denný limit odberu mliečnych výrobkov pre školu/predškolské zariadenie
 • telefónny kontakt na odbyt: 052/451 5109, 052/451 5173  (objednávky, závozy)

 

Kontakt: 052/45 15 103

Ondrej Hajkovský     PM/ŠMP             - hajkovsky@tami.sk
Katarína Alexyová     ref. ŠMP            - alexyova@tami.sk
Peter Kaprál             servis automaty - kapral@tami.sk       0903 631 812
Mirka Watychová      ref. automaty     - watychova@tami.sk