banner_600x250_ihrysko_s_Maskrtkom_sutaz.jpg

Už máme vyžrebované! Na predvianočné darčeky sa môžu tešiť:

  Výherca Mesto
1 Helena J. 090 01 Svidník
2 Sára H. 941 42 Veľké Lovce
3 Andrea Š. 908 43 Čary
4 Romanko M. 955 01 Topolčianky 
5 Jakub K. 851 01 Bratislava
6 Lukáš V. 058 01 Poprad
7 Iveta Š. 968 01 Nová Bańa
8 Eva Z. 059 18 Spišské Bystré
9 Zuzana P. 946 17 Sokolovce
10 Lenka Z. 965 01 Žiar nad Hronom
11 Jozef K. 027 43 Nižná
12 MŠ Lipová 052 01 Spiš. Nová Ves
13 Lucia G. 921 01 Piešťany
14 Jozef H. 036 01 Martin
15 Emka H. 013 05 Belá
16 Pavol K. 916 31 Kočovce
17 Marek Š. 027 32 Zuberec
18 Katarína K. 013 23 Višňové
19 Peťko P. 023 31 KNM
20 Romana M. 020 51 Dohňany
21 Alena K. 013 13 Rajecké Teplice
22 Veronika T. 055 61 Jaklovce
23 Margita B. 966 15 Banská Belá
24 Marián B. 080 01 Prešov
25 Daniel P. 925 22 Veľké Úľany
26 Mária Š. 013 04 Dolná Tižina
27 Katarína P. 039 01 Turčianske Teplice
28 Monika K. 972 24 Diviacka Nová Ves
29 Monika K. 831 06 Bratislava
30 Slávka R. 981 01 Hňúšťa
31 Lucia M. 026 01 Dolný Kubin
32 Rebeka a Martina J. 940 02 Nové Zámky
33 Štefan P. 071 01 Michalovce
34 Emily B. 065 45 Plavnica
35 Simon M. 920 01 Hlohovec
36 Andrej M. 059 19 Vikartovce
37 Jana B. 900 51 Zohor
38 Lenka B. 963 01 Krupina
39 Alena G. 911 01 Trenčín
40 Mária Z. 960 01 Zvolen
41 Martin B. 902 01 Pezinok
42 Lucia Š. 919 22 Majcichov
43 Matej B. 974 11 B. Bystrica
44 Šimon B. 913 38 Sablahov
45 Martin Lukáš K. 977 03 Brezno
46 Dianka G. 900 84 Báhoň
47 Jarmila B. 082 56 Peč. Nová Ves
48 Robert Sch. 917 01 Trnava
49 Marta K.  023 53 Staškov
50 Domonika M. 028 01 Brezovica
51 Michal S. 010 04 Žilina
52 Matúško K. 900 01 Modra
53 Pavlína S. 9563 6 Rybany
54 Ľuboslava J. 974 01 B. Bystrica
55 Mia P. 984 01 Lučenec
56 jana M. 018 32 Zliechov
57 Michal D. 040 12 Košice
58 Monika M. 900 28 Ivanka pri Dunaji
59 Ing. Simona L. 963 01 Krupina
60 Michal T. 831 06 Bratislava
61 Petra B. 900 21 Svätý Jur
62 Katarína Č. 060 01 Kežmarok
63 Denisa Č. 903 01 Senec
64 Mária K. 951 04 Malý Lapáš
65 Dávid I. 917 01 Trnava
66 Andrea L. K. 946 55 Pribeta
67 Jakubko K. 935 84 Tupá
68 Terézia K. 064 01 Stará Ľubovňa
69 Tadeáš Č. 953 01 Zlaté Moravce
70 Katarína F. 075 01 Trebišov
71 Julka M. 913 32 Dolná Súča
72 Kristína S. 949 11 Nitra
73 Dominik K. 935 41 Tekovské Lužany
74 Antónia K. 023 01 Oščadnica
75 Matejko B. 972 11 Lazany
76 Andrea S. 951 95 Obyce
77 Katarína H. 059 35 Batizovce

 

Srdečne gratulujeme. 

 

 

Pravidlá súťaže „iHRYsko s Maškrtkom“

1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž „iHRYsko s Maškrtkom“ organizuje spoločnosť AGRO TAMI, a.s. so sídlom Nitra, Cabajská 10, 950 22,  IČO: 36467430, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sa, (ďalej len „organizátor“).

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci organizátora a objednávateľa súťaže, vlastníci a zamestnanci reklamnej agentúry spojenej s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Spotrebiteľská súťaž sa začína od 1. 9. 2019 a končí 15.11. 2019. Žrebovanie súťaže sa uskutoční 28.11.2019.

4. Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý zašle na adresu „iHRYsko s Maškrtkom“, AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, zásielku obsahujúcu 5 ks súťažných viečok Maškrtko ľubovoľnej príchute, a to výrobky s gramážou 80g aj 125g: Maškrtko s vanilkovou príchuťou, Maškrtko čokoláda, Chrumkavý Maškrtko, Maškrtko KOMBI. Do súťaže budú zaradené obálky, ktoré budú obsahovať 5 ks súťažných viečok a priložený lístok  s vyznačenými osobnými údajmi: meno, priezvisko, adresa pre zaslanie prípadnej výhry vrátane PSČ, telefonický kontakt, vek výhercu a   vlastnoručný podpis.  V prípade osoby mladšej ako 18 rokov účastníka súťaže podpisuje jeho zákonný zástupca.

5. Výhry

Výhrami je 77 kusov spoločenských hier. Hodnota žiadnej výhry neprekračuje hodnotu 350€ .  Výhercovia súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účastníci nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie.

Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte.

6. Odovzdanie výhry

Výhry budú s výhercami vysporiadané do 30 dní od termínu ukončenia súťaže.

Výhry budú zaslané poštou spoločnosťou 3via, s.r.o. prevádzkovateľom portálu WWW.IHRYSKO.SK na adresu uvedenú výhercom. Spoločnosť 3via,s.r.o. si vyhradzuje právo výberu konkrétnej spoločenskej hry vzhľadom na udaný vek účastníka súťaže, ktorý bol zaslaný s kontaktnými údajmi.  Účastník súťaže súhlasí, v prípade jeho výhry, aby spoločnosť AGRO TAMI, a.s. v zmysle predchádzajúcej vety, poskytla spoločnosti 3via, s.r.o. jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mesto, telefónne číslo, vek výhercu a informáciu, že splnil podmienky súťaže. Spoločnosť  3via, s.r.o. po odoslaní výhier zlikviduje  všetky osobné údaje výhercov.

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.

Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátori súťaže nie sú zodpovední za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb).

8. Osobitné ustanovenia

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

9. Osobné údaje a osobnostné práva

V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov  účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom registrácie spotrebiteľa do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercov budú uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora WWW.AGROTAMI.SK.  Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

Momentálne neprebieha žiadna súťaž.