Verejné obstarávanie inteligentných technológií


Predmet zákazky: Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Dokumenty na stiahnutie:
Dispozícia umiestnenie navrhovaných zariadení.pdf
Sutazne podklady Tatr mliekaren.pdf
JED formular Tatr mliekaren.pdf


 

Inovácia technologických zariadení v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

 

inovaciatechzar.jpg

Názov projektu: INOVÁCIA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ V SPOLOČNOSTI TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.

Kód projektu: 33012I750

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Termín realizácie: 05/2018 -  07/2019
Zazmluvnená výška NFP: 2 816 472,15 Eur

Miestom realizácie projektu sú výrobné priestory vo vlastníctve žiadateľa v Kežmarku.

Hlavný cieľ projektu: Zásadnou inováciou výrobných procesov prispieť k ďalšiemu rozvoju konkurencieschopnosti spoločnosti a zlepšeniu postavenia na trhu.

Hlavný cieľ dosiahneme prostredníctvom čiastkových cieľov:

 • obstaraním inovatívnych technológií modernizovať výrobné procesy výroby masla, plnenia tekutých mliečnych výrobkov a výroby a balenia mäkkých syrov,
 • zvýšiť pridanú hodnotu spoločnosti na jej koncovej produkcii,
 • zvýšiť kvalitu spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov,
 • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

V rámci realizácie projektu bude realizovaná hlavná aktivita projektu: “Ostatné inovačné opatrenia”  s úmyslom zásadne  inovovať 3 výrobné procesy spoločnosti:

 • zásadná inovácia procesu výroby masla,
 • zásadná inovácia plnenia tekutých mliečnych výrobkov,
 • zásadná inovácia výroby a balenia mäkkých syrov

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

 • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - 2 FTE,
 • Počet inovovaných procesov – 3,
 • Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín – 2 FTE.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho.fondu regonálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Verejné obstarávanie č.1 – 8185-WYT, Vestník č. 116/2018 – 13.06.2018:
Súťažné podklady.pdf
Technická správa.pdf
Formulár.pdf

Verejné obstarávanie č. 2 - Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov – 22.2.2019:
Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
Vysvetlenie výzvy na predloženie cenovej ponuky.pdf
Príloha 1.pdf
Príloha 2.doc
Príloha 3.pdf
Príloha 4.doc
Záznam z prieskumu trhu.pdf

Kúpna zmluva:
Kúpna zmluva.pdf


 

Inovácia technologického procesu TAMI

 

inovaciatechproces.jpg

Názov projektu: INOVÁCIA TECHNOLOGICKÉHO PROCESU TAMI

Kód projektu: 313012C454

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Termín realizácie: 07/2017 -  09/2018
Zazmluvnená výška NFP: 1 309 215,15 Eur

Miestom realizácie projektu sú výrobné priestory vo vlastníctve žiadateľa v Kežmarku.

Hlavný cieľ projektu: 

 • Inováciou procesu dosiahnuť ekologickú, energeticky a kvalitatívne efektívnu výrobu produktov
 • Organizačnou inováciou efektívne integrovať nový výrobný proces do pracovných tokov spoločnosti
 • Realizáciou projektu prispieť k rozšíreniu podnikov s inovatívnymi technológiami
 • Inováciami zvýšiť technologickú úroveň a konkurencieschopnosť žiadateľa
 • Inováciami dosiahnuť nárast tržieb a pridanej hodnoty
 • Realizáciou projektu prispieť k plneniu  RIS3 - Zhodnocovanie domácej surovinovej základne

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

 • Počet inovovaných procesov = +5 (Technologické zariadenie na zvýšenie kvality hrudkového tvarohu, Technologické zariadenie na automatizovanú výrobu syreniny pre výrobu syrov s modrou plesňou,  Linka na balenie a triedenie syru typu Camembert, Linka na vákuové balenie syrov,  Blokové formy na syreninu a zrecie rošty )
 • Počet organizačných inovácií = +5 (Organizačné zabezpečenie nových procesov výroby a jeho integrácia do výrobného procesu spoločnosti.)

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho.fondu regonálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Verejné obstarávanie č.1 – 11693-WYT, Vestník č. 165/2018 – 21.8.2018:
Súťažné podklady.pdf
JED formulár.pdf
Oznámenie.pdf
Dispozícia.pdf

Verejné obstarávanie č. 2 - Linky a zariadenia na triedenie a balenie syrov – 22.2.2019:
Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
Príloha 1.pdf
Príloha 1b.pdf
Príloha 2.doc
Príloha 3_LC1.2.pdf
Príloha 3_LC3.4.pdf
Príloha 4.doc
A
ktualizácia - výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
Vysvetlenie výzvy na predloženie cenovej ponuky.pdf
Záznam z prieskumu trhu.pdf

Kúpna zmluva:
Kúpna zmluva_LC1.pdf
Kúpna zmluva_LC2.pdf
Kúpna zmluva_LC3.pdf
Kúpna zmluva_LC4.pdf

 


 

 

Inovácia technologických zariadení v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. – verejné obstarávanie

 

Predmet zákazky:

 1. Linka na výrobu masla
 2. Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov
 3. Inovácia technológie pre výrobu a balenie mäkkých syrov

 

Dokumenty na stiahnutie:
Súťažné podklady.pdf
JED Formulár.pdf

 


 

Linka na tepelné ošetrenie mlieka - verejné obstarávanie


Predmet zákazky: Linka na tepelné ošetrenie mlieka

Dokumenty na stiahnutie:
Súťažné podklady.pdf
JED Formulár.pdf


 

Modernizácia mliekarenských technológii v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok

 

projekty-eu.jpgEurópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
OPATRENIE: 4 – Investície do hmotného majetku
PODOPATRENIE: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
OBLASŤ: 2.B – Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov

 

Ciele projektu súvisia s prvým strategickým cieľom PRV SR 2014-2020 a potrebou č. 2:

I. Strategický cieľ programu: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora

Potreba č. 2: Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve

Ciele projektu, stanovené na základe analýzy potrieb podniku prispievajú k hlavným cieľom PRV v rámci opatrenia 4.2:

 • k zvýšeniu podielu domácej produkcie s vyššou pridanou hodnotou
 • k zlepšeniu spracovania
 • k zlepšeniu kvality

Predmetom projektu sú 3 technologické celky:

 1. Linka na balenie tvarohu hrudkového tvarohu
 2. Technologické zariadenie na výrobu srvátkového syra (Ricotta)
 3. Automatizácia výroby syroviny

 

Dokumenty na stiahnutie:
Zmluva s dodávateľom.pdf


 

Zariadenie na ultrafiltráciu a mikropartikuláciu a linka na výrobu tvarohových a syrových špecialít

 

projekty-eu.jpgEuropský poľnohospodárský fond pre rozvoj vidieka: Europa investujúca do vidieckých oblasti
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Číslo osi: 1
Názov opatrenia: 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov   lesného  hospodárstva,
Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov

V rámci realizácie projektu spoločnosť obstará a nainštaluje: 

 1. Zariadenie na štandardizáciu bielkovín v mlieku ultrafiltráciou;
 2. Mikropartikulačné zariadenie na využitie srvátkových bielkovín;
 3. Linku na výrobu tvarohových a syrových špecialít.

Hlavné dôvody realizácie projektu:

 1. Ultrafiltráciou mlieka sa zvýši podiel pevných látok (bielkovín) v mlieku.
 2. Používanie mikropartikulovaných proteínov bude znamenať ďalšiu podporu expandujúcemu segmentu výroby nízkotučných mliečnych výrobkov, a tým znižovanie nákladov na produkciu tradičných syrov.
 3. Rozšírenie produktovej rady výrobkov termizovaných tvarohových špecialít a syrových špecialít.

 

Dokumenty na stiahnutie:
Zmluva s dodávateľom pdf
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve pdf
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve pdf


 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. zavedením inovatívnych technológií

 

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa zavedením inovatívnych technológií  pre rozvoj výroby. Predmetom projektu sú  produktové a technologické inovácie pri kartónovaní, balení produktov a aseptickom plnení mlieka, ktoré sú základom kvalitatívne nových a z hľadiska ekonomickej, materiálovej a environmentálnej efektívnosti významných zmien vo výrobných postupoch.

 

Dokumenty na stiahnutie:
Projekt PDF
Publicita PDF


 

Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

 

Cieľom projektu je efektívne využívanie energie v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.


Osobitný dôraz v projekte je kladený na zvyšovanie úspor primárnych energetických zdrojov. Projekt má zásadný inovačný charakter pre spoločnosť žiadateľa a jeho realizácia umožní vytvoriť spoločnosti žiadateľa dostatočné úspory pre realizovanie ďalších investičných akcií. Predkladaný projekt plánuje realizovať tri aktivity v priebehu do konca roka 2015.

Očakávané úspory:

 • zamedzenie tepelných strát na parných potrubiach, rozdeľovačoch, armatúrach a pomocných zariadeniach vzhľadom na chýbajúcu, poškodenú a navlhnutú izoláciu,
 • zamedzenie únikom pary na zastaralých a poškodených armatúrach, spojoch a zariadeniach,
 • zamedzenie prehrievania TÚV vplyvom zastaralej regulácie a zamedzenie tepelným stratám z prehriateho zásobníka TÚV s poškodenou izoláciou, zamedzenie únikom TÚV z poškodeného zásobníka,
 • zamedzenie tepelným stratám, únikom vykurovacej vody, priesakom pary do vykurovacej vody a únikom pary na dvoch zastaralých poškodených trubkových výmenníkoch para voda pre vykurovanie administratívnej budovy,
 • zamedzenie tepelným stratám zbytočným prehrievaním napájacej vody v zastaralej nádrži a zamedzenie úniku kondenzátu.

 

Dokumenty na stiahnutie:
Projekt PDF
Publicita PDF