Tlačová správa - vyhlásenie

Kežmarok, , 25. februára 2011
Vyhlásenie spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok

Školský mliečny program je vládnym programom určeným na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov u detí v predškolských zariadeniach a žiakov základných a stredných škôl, financovaný zo zdrojov EÚ a národných zdrojov. Od šk. roku 2010/2011 je fungovanie tohto projektu spoločnosťou TAMI zabezpečované nielen prostredníctvom školských jedální, ale aj poskytovaním mliečnych produktov cez mliečne automaty, ktoré sú u žiakov a študentov vo veľkej obľube. Podmienky projektu pre každý školský rok definuje nariadenie ES ako aj nariadenie vlády SR. Pre aktuálny šk. rok 2010/2011 bolo schválené nariadenie vlády SR č. 348/2010 z 11. augusta 2010, v ktorom sa do zoznamu dotovaných produktov nejakým nedopatrením nedostal produkt Dráčik čisté mlieko, a tak Tatranská mliekareň môže prostredníctvom automatov ponúkať len jeho ochutené varianty. Spoločnosť TAMI okamžite vyvinula snahu o nápravu tohto stavu, ale zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR obdržala oznámenie, že pre šk. rok 2010/2011 už nie je možná novelizácia vládneho nariadenia. Napriek tomu však Tatranská mliekareň, a.s. eviduje požiadavky detí a škôl o zaradenie neochuteného mlieka do mliečneho programu.
Na základe týchto podnetov sa spoločnosť rozhodla poskytovať Dráčik čisté mlieko od 1.3.2011 do konca šk. roku 2010/2011 prostredníctvom mliečnych automatov bez nároku na dotáciu.
Nakoľko je v záujme TAMI podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych produktov u detí, bol zvolený takýto spôsob, a to aj napriek nepriaznivým dopadom na hospodársky výsledok spoločnosti.

Za predstavenstvo Tatranskej mliekarne a.s.
Ing. Ľubomír Valčuha, generálny riaditeľ Tatranskej mliekarne a.s.