B2B - bussines to bussines TMS task manazment system
Ponuka majetku
Ponuka majetku na predaj a prenájom:

- budovy
- pozemky
- stroje a zariadenia
Katalóg produktov

Projekty

 

Inovácia technologických zariadení v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. – verejné obstarávanie

Predmet zákazky:
1. Linka na výrobu masla
2. Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov
3. Inovácia technológie pre výrobu a balenie mäkkých syrov

Dokumenty na stiahnutie:

Súťažné podklady.pdf

JED Formulár.pdf

Súťažné podklady oprava.pdf


Linka na tepelné ošetrenie mlieka - verejné obstarávanie

Predmet zákazky: Linka na tepelné ošetrenie mlieka

Dokumenty na stiahnutie:

Súťažné podklady.pdf

JED Formulár.pdf


Modernizácia mliekarenských technológii v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok

projekty-eu.jpg

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa investuje do vidieckych oblastí

OPATRENIE: 4 – Investície do hmotného majetku

PODOPATRENIE: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

OBLASŤ: 2.B – Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov

 

Ciele projektu súvisia s prvým strategickým cieľom PRV SR 2014-2020 a potrebou č. 2:

I. Strategický cieľ programu: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora

Potreba č. 2: Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve

Ciele projektu, stanovené na základe analýzy potrieb podniku prispievajú k hlavným cieľom PRV v rámci opatrenia 4.2

- k zvýšeniu podielu domácej produkcie s vyššou pridanou hodnotou

- k zlepšeniu spracovania

- k zlepšeniu kvality

Predmetom projektu sú 3 technologické celky :

1. Linka na balenie tvarohu hrudkového tvarohu

2. Technologické zariadenie na výrobu srvátkového syra (Ricotta )

3. Automatizácia výroby syroviny

 

Zmluva s dodávateľom.pdf


Zariadenie na ultrafiltráciu a mikropartikuláciu a linka na výrobu tvarohových a syrových špecialít

projekty-eu.jpg

Europský poľnohospodárský fond pre rozvoj vidieka : Europa investujúca do vidieckých oblasti

Názov programu   :      Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 

Číslo osi                :       1 

Názov opatrenia :  1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov   lesného  hospodárstva,

Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov

 

V rámci realizácie projektu spoločnosť obstará a nainštaluje:

1. Zariadenie na štandardizáciu bielkovín v mlieku ultrafiltráciou;

2.Mikropartikulačné zariadenie na využitie srvátkových bielkovín;

3. Linku na výrobu tvarohových a syrových špecialít.

Hlavné dôvody realizácie projektu:

1.      Ultrafiltráciou mlieka sa zvýši podiel pevných látok (bielkovín) v mlieku.

2.      Používanie mikropartikulovaných proteínov bude znamenať ďalšiu podporu expandujúcemu segmentu výroby nízkotučných mliečnych výrobkov, a tým znižovanie nákladov na produkciu tradičných syrov.

3.      Rozšírenie produktovej rady výrobkov termizovaných tvarohových špecialít a syrových špecialít.

 

Zmluva s dodávateľom pdf

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve pdf

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve pdf


 

Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Cieľom projektu je efektívne využívanie energie v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Osobitný dôraz v projekte je kladený na zvyšovanie úspor primárnych energetických zdrojov. Projekt má zásadný inovačný charakter pre spoločnosť žiadateľa a jeho realizácia umožní vytvoriť spoločnosti žiadateľa dostatočné úspory pre realizovanie ďalších investičných akcií. Predkladaný projekt plánuje realizovať tri aktivity v priebehu do konca roka 2015.
Očakávané úspory:
- zamedzenie tepelných strát na parných potrubiach, rozdeľovačoch, armatúrach a pomocných zariadeniach vzhľadom na chýbajúcu, poškodenú a navlhnutú izoláciu,
- zamedzenie únikom pary na zastaralých a poškodených armatúrach, spojoch a zariadeniach,
- zamedzenie prehrievania TÚV vplyvom zastaralej regulácie a zamedzenie tepelným stratám z prehriateho zásobníka TÚV s poškodenou izoláciou, zamedzenie únikom TÚV z poškodeného zásobníka,
- zamedzenie tepelným stratám, únikom vykurovacej vody, priesakom pary do vykurovacej vody a únikom pary na dvoch zastaralých poškodených trubkových výmenníkoch para voda pre vykurovanie administratívnej budovy,
- zamedzenie tepelným stratám zbytočným prehrievaním napájacej vody v zastaralej nádrži a zamedzenie úniku kondenzátu.

Projekt PDF

Publicita PDF


 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. zavedením inovatívnych technológií

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa zavedením inovatívnych technológií  pre rozvoj výroby. Predmetom projektu sú  produktové a technologické inovácie pri kartónovaní, balení produktov a aseptickom plnení mlieka, ktoré sú základom kvalitatívne nových a z hľadiska ekonomickej, materiálovej a environmentálnej efektívnosti významných zmien vo výrobných postupoch.

Projekt PDF

Publicita PDF

Tatranská mliekareň a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

Tel.: 052 4515144
        052 4515800
Fax: 052 4523790

www.tami.sk
objednavky@tami.sk
facebook.com/tatranskamliekaren/

Používame podnikový informačný systém eso/es od
Created by K_CORP